Astăzi celebrăm 141 de ani de relații diplomatice româno-spaniole, un parcurs istoric bogat în evenimente care subliniază afinitățile dintre popoarele noastre, respectiv viziunea comună și dinamismul parteneriatului strategic. 🇷🇴🤝🏻🇪🇸

↪️ Situate la extremitatea continentului #european, Spania și România au stabilit relații diplomatice la 23 iunie 1881, la nivel de legație. La această dată, primul reprezentant al guvernului spaniol, Pedro de Aladro y Kastriota, și-a prezentat la București scrisorile de acreditare ca însărcinat cu afaceri al Regatului Spaniei în Regatul României (1881-1883).

↪️ Spania a fost printre primele țări care au recunoscut independența României în 1880. La data de 15 iunie 1913, George Cretzianu a fost numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României pe lângă Regatul Spaniei, fiind primul reprezentant diplomatic român rezident la #Madrid.

↪️ În timpul războiului civil spaniol, România a fost una dintre puținele țări care au acționat pentru limitarea și aplanarea conflictului. Legația României la Madrid a acordat azil diplomatic și a salvat viețile a mii de spanioli, 700 dintre aceștia primind azil în spațiile misiunii diplomatice timp de aproape trei ani.

↪️ După ruperea legăturilor diplomatice în 1946, România a fost prima țară comunistă care a reluat relațiile cu Spania în 1967, prin deschiderea unor Reprezentanțe Consulare și Comerciale.

↪️ Nivelul de reprezentare în ambele țări a fost ridicat la rangul de ambasadă în 1977.

↪️ Spania s-a numărat printre primele țări care au sprijinit activ parcursul euro-atlantic al României.

Similaritățile istorice și culturale sunt subliniate de Mihail Kogălniceanu care în însemnările de călătorie în Spania, intitulate “Notes sur l’Espagne”, creează un tablou viu și realist al Spaniei, evocând permanent analogii cu România. Mihail Kogălniceanu considera că istoria ambelor popoare au în comun lupta împotriva dominației străine, pentru apărarea creștinismului, a independenței și existenței naționale. Descrie astfel dominația și influența arabă, comparând-o cu cea turcească asupra Țărilor Române. De asemenea, sunt descrise marile descoperiri arabe și influența acestora asupra cunoașterii europene, precum și principalele capodopere arhitecturale maure păstrate în Spania. “Fără să vreu când am intrat în Castilia m-am crezut în Țările Rumânești și îndeobște în Orient. Orizonul, felul culturei, tipul și portul lăcuitorilor, tabiile (taberele) de care încungiurate cu boi, totu îmi aducea aminte de Orient… Andaluzii au aceeași reputație de fanfaronadă ca focșănenii la noi… O deosăbire însă între români și espanioli este dragostea acestora de pe urmă de titluri, scuturi și genealogie”.

#România și #Spania sunt astăzi doi parteneri mai apropiați ca niciodată, relațiile bilaterale fiind marcate de importante conexiuni culturale, economice și politice care au contribuit la aprofundarea cooperării dintre țările noastre în diferite domenii de interes comun, atât la nivel bilateral, cât și european și multilateral. De asemenea, împreună apărăm și promovăm aceleași valori în interiorul #UE și al #NATO. Sufletul relațiilor bilaterale continuă să îl constituie numeroasa comunitate românească din Spania, care, prin contribuția sa incontestabilă, menține vie flacăra acestui parteneriat strategic.

✔️ Continuăm #împreună pe același traseu, propunându-ne să identificăm noi oportunități de colaborare și de intensificare a legăturilor bilaterale, în sprijinul cetățenilor noștri, printr-o implicare activă în dezvoltarea politică, economică, culturală și umană a parteneriatului româno-spaniol.

#parteneriat#istorie#cultură#valori#RelațiiDiplomatice#comunitate

***

Hoy celebramos 141 años de relaciones diplomáticas rumano-españolas, una trayectoria histórica rica en acontecimientos que ponen de manifiesto las afinidades entre nuestros pueblos, la visión común y el dinamismo de la asociación estratégica. 🇷🇴🤝🇪🇸

↪️ Situados en el extremo del continente #europeo, España y Rumanía establecieron relaciones diplomáticas el 23 de junio de 1881, a nivel de legación. En esta fecha, el primer representante del Gobierno español, Pedro de Aladro y Kastriota, presentó sus cartas credenciales en Bucarest como encargado de negocios del Reino de España en el Reino de Rumanía (1881-1883).

↪️ España fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Rumanía en 1880. El 15 de junio de 1913, George Cretzianu fue nombrado enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Rumanía ante el Reino de España, y fue el primer representante diplomático rumano residente en Madrid.

↪️ Durante la Guerra Civil española, Rumanía fue uno de los pocos países que actuó para limitar y calmar el conflicto. La Legación de Rumanía en Madrid concedió asilo diplomático y salvó la vida de miles de españoles, 700 de los cuales recibieron asilo en los locales de la misión diplomática durante casi tres años.

↪️ Tras la ruptura de los lazos diplomáticos en 1946, Rumanía fue el primer país comunista que reanudó las relaciones con España en 1967 abriendo Representaciones Consulares y Comerciales.

El nivel de representación en ambos países se elevó a nivel de embajada en 1977.

↪️ España fue uno de los primeros países en apoyar activamente la trayectoria euroatlántica de Rumanía.

Las similitudes históricas y culturales son subrayadas por Mihail Kogălniceanu que, en sus notas de viaje a España, tituladas “Notes sur l’Espagne”, crea una imagen vívida y realista de España, evocando constantemente analogías con Rumanía. Mihail Kogălniceanu consideraba que la historia de ambos pueblos tiene en común la lucha contra la dominación extranjera, la defensa del cristianismo, la independencia y la existencia nacional. Describe así la dominación e influencia árabe, comparándola con la de los turcos en las tierras rumanas. También describe los grandes descubrimientos árabes y su influencia en el conocimiento europeo, así como las principales obras maestras de la arquitectura árabe conservadas en España. «Sin desearlo, cuando entré en Castilla creí estar en los países rumanos, y muchas veces en Oriente. La estación, el tipo de cultura, el tipo y la vestimenta de los lecheros, los campamentos rodeados de bueyes, todo me recordaba a Oriente… Los andaluces tienen la misma fama de fanfarrones que los de Focsani aquí… Una diferencia, sin embargo, entre los rumanos y los españoles es su amor por los títulos, los escudos y la genealogía».

#Rumanía y #España son hoy dos socios más cercanos que nunca, estando las relaciones bilaterales marcadas por importantes conexiones culturales, económicas y políticas que han contribuido a la profundización de la cooperación entre nuestros países en diversas áreas de interés común, a nivel bilateral, europeo y multilateral. También #juntos defendemos y promovemos los mismos valores en la #UE y la #OTAN. El alma de las relaciones bilaterales sigue siendo la numerosa comunidad rumana en España que, con su innegable contribución, mantiene viva la llama de esta asociación estratégica.

✔️ Seguimos #juntos en el mismo camino, proponiéndonos identificar nuevas oportunidades de colaboración e intensificar los lazos bilaterales, en apoyo de nuestros ciudadanos, mediante una implicación activa en el desarrollo político, económico, cultural y humano de la asociación rumano-española.

#asociación#historia#cultura#valores#RelacionesDiplomáticas#comunidad

Ambasada României în Spania / Embajada de Rumanía en España