CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ

Este o organizație non-guvernamentală (asociație) creată cu scopul de a facilita studiul, cercetarea, inovarea și promovarea cooperării interculturale, a dialogului pentru pace, precum și elaborarea de noi strategii pentru diminuarea conflictualității în relațiile internaționale.

Conceptul CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ  a fost elaborat în spiritul dialogului pentru pace și al cooperării internaționale prin cooperare interculturală.
Necesitatea creării acestei organizații a apărut ca efect al schimbărilor avute în ultimul deceniu în dialogul internațional ale cărui aspecte conflictuale escaladează culmi periculoase, conflictualitatea manifestându-se la multe niveluri, printre care și la nivel social, fapt datorat și crizelor identitare.

Obiectivele Asociației CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ sunt elaborate în scopul diminuării efectelor nocive ale conflictualități și promovarea identităților culturale, naționale, a artei și științei, cunoașterea și promovarea tradițiilor popoarelor și înțelegerea apartenenței la umanitate ca o punte de legătură între oameni și între societăți cu particularități culturale diferite, diverse și unice.

OBIECTIVE

I


Studiul, cercetarea, inovarea și promovarea cooperării interculturale, a dialogului pentru pace, precum și elaborarea de noi strategii pentru diminuarea conflictualității în relațiile internaționale;


II

Crearea și dezvoltarea unui ThinkTank specializat în cooperare interculturală și dialog pentru pace în cadrul căruia să aibă loc analize de specialitate în domeniul cooperării interculturale, în domeniul relațiilor internaționale și analize interdisciplinare. În cadrul acestui ThinkTank vor fi organizate conferințe, comunicări științifice, congrese, seminarii și workshop-uri pe teme din domeniile de interes ale CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ, și alte activități de studiu, cercetare, inovare și promovare a cooperării interculturale, a relațiilor internaționale, a drepturilor omului, a dreptului internațional și a dialogului pentru pace și securitate internațională;


III

Studiul și promovarea valorilor culturale și identitare ale națiunii române, a tradițiilor, meșteșugurilor și obiceiurilor românești;


IV

Crearea, dezvoltarea și inovarea unei agenții de presă specializată pe nișele presei culturale și de relații internaționale care va edita un ziar online de interviuri, o culegere tipărită în domeniul cooperării interculturale și a dialogului pentru pace, o revistă online de monitorizare a presei pe secțiunea de politică internațională, obiectiv realizabil prin parteneriate cu agenții de presă naționale și internaționale, precum și alte publicații pe domeniile de interes ale
CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ;


V

Crearea, dezvoltarea și inovarea unei edituri în cadrul căreia vor fi promovate cooperarea interculturală, relațiile internaționale și dialogul pentru pace și vor fi editate și publicate cărți, broșuri și periodice, cercetări și studii ale
CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ și lucrări ale oamenilor și despre oamenii care aduc sau au adus un aport deosebit la promovarea valorilor cooperării interculturale, inter-religioase, relațiilor internaționale, drepturilor omului, dreptului internațional, dialogului pentru pace și securității internaționale;


VI

Protejarea și promovarea drepturilor omului și a dreptului internațional în forma în care acestea sunt enunțate în
Declarația Universală a Drepturior Omului și în declarațiile și tratatele internaționale semnate și ratificate de România;


VII

Cinstirea eroilor români;


VIII

Cinstirea luptătorilor pentru drepturile omului;


IX

Cinstirea personalităților de origine română sau care au avut cetățenie română și care au participat la dezvoltarea socială, culturală, artistică și științifică a României, a Europei sau a întregii lumi;

X

Promovarea lucrărilor cercetătorilor și specialiștilor români în relații internaționale, cultură, artă și știință;


XI

Cooperarea cu insitituții și institute culturale și științifice, naționale și internaționale, muzee, edituri și alte organizații
non-guvernamentale cu obiective similare din țară și din întreaga lume;
XII

Cercetarea, inovarea și promovarea relațiilor de cooperare interculturală prin dezvoltarea de parteneriate internaționale în arii culturale, științifice și sociale, precum și încurajarea schimburilor culturale și facilitarea cunoașterii valorilor naționale, a tradițiilor și a elementelor civilizaționale ale popoarelor lumii;

XIII

Crearea, dezvoltarea și inovarea unor programe de promovare a fluviului Dunărea și a culturilor popoarelor dunărene, facilitarea promovării tradițiilor și meșteșugurilor acestora și organizarea de evenimente tematice;


XIV

Organizarea de ateliere de studiu și practică a artelor vizuale, tabere, școli de vară și organizarea de expoziții și licitații caritabile, precum și crearea unui muzeu mobil în cadrul unei caravane cultural-artistice care să străbată în special zonele defavorizate din România și alte zone în care trăiesc etnici români de pretutindeni;


XV

Organizarea de cercuri științifice, cenacluri literare, artistice și de poezie;


XVI

Organizarea de cursuri de formare, calificare și aprofundare în domeniul cooperării interculturale, în relații internaționale, comunicare, în arii sociale, culturale și artistice și crearea unei biblioteci care să cuprindă lucrări din domeniile de interes ale CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ;


XVII

Achiziționarea, recuperarea sau sprijinirea recuperării, prin intermediul socilitărilor publice sau directe, prin discuții sau participare la licitații, a unor opere de artă, manuscrise, tezaure arheologice și alte obiecte de patrimoniu ale României aflate în afara granițelor țării și aducerea lor în țară, cu avizul autorităților statului român.


XVIII

Sprijinirea financiară și cu materiale de studiu a tinerilor adepți ai respectării drepturilor fundamentale ale omului și dreptului internațional care studiază în domeniul relațiilor internaționale și în domeniul științelor comunicării;


XIX


Sprijinirea dezvoltării relațiilor internaționale ale asociațiilor, institutelor, centrelor, sindicatelor, federațiilor, confederațiilor, uniunilor și fundațiilor cu care CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ încheie parteneriate;


XX

Cercetarea, inovarea și promovarea cooperării universitare interdisciplinare în scopul dezvoltării cooperării interculturale și a dialogului pentru pace și securitate internațională.

CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ

Preseședinte – Drd. Cosmin Ionel Drăgan

Vicepreședinte – George Alexandru Niculae

https://www.centrulpentrucooperareinterculturala.ro/contact